Thành quả sau khi hoàn thiện nè mọi người

Thành quả sau khi hoàn thiện nè mọi người ?
Thành quả sau khi hoàn thiện nè mọi người ?
Thành quả sau khi hoàn thiện nè mọi người ?